Top
ظراحی اداری تجاری

طراحی ساختمان تجاری اداری سعادت آباد ، آلترناتیو يك

آلترناتیو اول طراحی ساختمان تجاری اداری سرو با تکیه بر عناصر تکرار شونده ی خط و صفحه و ایجاد پرسپکتیو هایی متفاوت، طراحی شد.مشابه آنچه که در رویکرد طراحی سی و سه پل شاهد آن هستیم.

نمای ساختمان در تمام طبقات مقید به نظم حاکم بر طراحی است و تنها در یک قسمت  با چرخشی از این نظم خارج می شود که آن به اتاق مدیریت و یا بخشVIP تعلق دارد.

این پروژه در سال 1397 در دفتر سرور استودیو ، با طراحی معماری سید علیرضا عظیمی طراحی شده است.

طراحی ساختمان تجاری سعادت آباد

Incisivedge

ساختمان تجاری اداری سرو ، آلترناتیو يك

طراحی معماری ساختمان
تجاری اداری

تجاری- اداری

طراحی معماری تجاری اداری سرو در زمینی به مساحت 1300 متر مربع و زیربنای 17500 متر مزبع در 10 طبقه طراحی شده است. که طبقه ی همکف شامل واحد های تجاری و طبقات دیگر به واحدهای ادارای اختصاص دارند.