Top
طراحي ويلا باغ

ویــــلای کــادو پـیـچ

طراحی ویلای مدرن کادوپیچ در سال 1397 برای دو دوست قدیمی با نیازهای متفاوتی از ویلا آغاز شد.

روند طراحی ویلا

پس از همپوشانی خواسته های مورد نیاز کارفرمایان از توده ای مکعبی شکل، به طول 15و عرض 10 متر با ارتفاعی متناسب با نیازهای مهندسی پروژه شکل گرفت.

در مرحله ی اول حجم مورد نظر با برشی در محور طولی، موازی با محور اصلی سایت، به دو بخش 6 و 4 متری تقسیم شد. در اقدام دوم این دو بخش با لغزشی به طول 3 متر نسبت به یکدیگر جا به جا و در جایگاه جدید خود مستقر شدند که این فرآیند فضایی مناسب را برای بالکن شمالی و جنوبی در طبقه ی همکف فراهم آورد. مرحله ی سوم الحاق مکعبی به توده ی قبلی با توجه به نیاز های پروژه بود که فضاهای خصوصی را شامل می شد. در نهایت با کادوپیچ کردن محتویات پروژه در یک رویه ی ترکیبی بخش اول طراحی ویلا به پایان رسید.

با توجه به تقسیم بندی انجام شده در مرحله ی اول طراحی ویلا ( که پیش از این ذکر شد)، در طراحی های تکمیلی بخش 6 متری در برگیرنده فضاهای اصلی مانند اتاق شومینه و سالن مهمانی در مجاورت استخر و بخش 4 متری ، شامل فضاهایی از قبیل آشپزخانه و ورودی می باشد.

IncisivEdge

ویــــلای کادو پـیـچ

اسناد پروژه شامل
پلان نما مقطع

مسکونی

طراحی ویلای مدرن کادوپیچ با مساحت 280 متر مربع دردو طبقه صورت گرفت ،که به ترتیب، طبقه ی همکف اتاق شومینه ، سالن مهمانی، آشپزخانه و اتاق خواب مهمان و طبقه ی دوم اتاق های خواب و سالن نشیمن را شامل می شود.