Top
Image Alt

Hotels and Hostels (FA)

طراحی هتل ویلای Costa Rica، شامل3 ویلای فوق العاده خاص و یک بخش چند عملکردی، در زمینی به مساحت دو هکتار بود. سرمایه گذار از معماران خواست در طراحی هتل، فضایی بیافرینند که با طبیعت ادغام شود تا مخاطب با